แจ้งให้เราทราบข้อกังวลของคุณในการรักษาความลับอย่างเต็มที่

Denis Group ไม่เห็นชอบต่อการกระทำผิด การทุจริตต่อหน้าที่ใดๆที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามหลักปฎิบัติตามกฏหมาย หรือการกระทำผิดของพนักงานที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน

พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิตสินค้า, ลูกค้า, ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อาจใช้เว็บไซต์ที่ไม่ระบุชื่อนี้ เพื่อรายงานข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับ:

1) การทุจริตและติดสินบน

2) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

3) การล่วงละเมิด

4) การเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศ, เชื้อชาติ, ความพิการ

5) การโจรกรรม

6) การปลอมแปลง

7) การยักยอกทรัพย์ และหลบเลี่ยงเอกสาร

8) การใช้อำนาจโดยมิชอบและบิดเบือนความจริง

ขั้นตอนการไม่เปิดเผยตัวตนนี้ มีขึ้นเพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างจริงใจ ต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นผลมาจากการรายงานแจ้งเรื่อง Denis Group ขอสนับสนุนให้พนักงานทั้งหลายและผู้เกี่ยวข้อง ใส่ชื่อของตนต่อข้อกล่าวหาเมื่อมีโอกาส

ข้อร้องเรียนที่ไม่มีน้ำหนักและเป็นเท็จ นอกเหนือจากหนึ่งในแปดข้อร้องเรียน ที่กล่าวถึงข้างต้นจะถูกเพิกเฉย
ข้อความที่ไม่ถูกระบุตัวตนจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการจริยธรรมโดยอัตโนมัติ
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วยบุคคลากรภายในบริษัทฯ 5 คนและที่ปรึกษาภายนอก 1 คน ความหลากหลายของคณะกรรมการจริยธรรมมีจุดมุ่งหมาย เพื่อไม่ให้ข้อร้องเรียนถูกปกปิด

 

กรุณาเลือกประเทศที่ต้องการรายงาน: